طرح های اشتراک

اشتراک طلایی
500000 تومان

پورسانت سایت از فروش: 0 


ناحیه کاربری ویژه


ثبت و ویرایش کالا/غذا/قیمت کالا


دریافت سفارش


ارتباط مستقیم با مشتری


گزارشات فروش


دریافت پیامک بعد از ثبت سفارش مشتری


نمایش آدرس فروشنده 


نمایش تلفن فروشنده 


مدت اشتراک: 12 ماه


اشتراک نقره ای
200000 تومان

پورسانت سایت از فروش: 5 درصد


ناحیه کاربری ویژه


ثبت و ویرایش کالا/غذا/قیمت کالا


دریافت سفارش


ارتباط مستقیم با مشتری


گزارشات فروش


دریافت پیامک بعد از ثبت سفارش مشتری


نمایش آدرس فروشنده


عدم نمایش تلفن فروشنده


مدت اشتراک: 12 ماه
 
اشتراک برنزی
رایگان

پورسانت سایت از فروش: 10 درصد


ناحیه کاربری ویژه


ثبت و ویرایش کالا/غذا/قیمت کالا


دریافت سفارش


ارتباط مستقیم با مشتری


گزارشات فروش


دریافت پیامک بعد از ثبت سفارش مشتری


نمایش آدرس فروشنده


عدم نمایش تلفن فروشنده


مدت اشتراک: نامحدود 
 
Call Now Button